Jump to content


Gia Tộc Ma Cà Rồng


Subforums

Thảo Luận Chung

Tham gia thế giới Gia Tộc Ma Cà Rồng with hơn 350 Anh Hùng cần thu thập!

  • 2 topics
  • 1 replies

Báo cáo lỗi

Các vấn đề và báo cáo liên quan đến:
*Các tính năng và chức năng trong trò chơi

  • 3 topics
  • 0 replies

Các vấn đề kĩ thuật/tài khoản

Những hướng dẫn, câu hỏi và các vấn đề liên quan đến:
*Khả năng tương thích của thiết bị
*Các phiên bản và ứng dụng tải xuống
*Lỗi kết nối, đồ họa
*Tài khoản

  • 3 topics
  • 0 replies